Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.63.36 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Doãn Thị Chín 
  Nhan đề: Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 32-35 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Phát triển nguồn nhân lực; Công nghiệp hóa; Hiện đại hóa; Tăng trưởng; Phát triển kinh tế 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]