Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 30.51 - Các tổng hợp và chuyên ngành của cơ học 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Nam Ngạn; Vũ Ngọc Trà 
  Nhan đề: Quan hệ giữa các tham số làm việc của máy bơm ly tâm và dòng hỗn hợp hai pha rắn-lỏng và ảnh hưởng của chúng đến hiệu suất của máy bơm 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 38-40 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Tham số làm việc; Máy bơm ly tâm; Dòng hỗn hợp hai pha rắn - lỏng; Hiệu suất của máy bơm 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]