Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 38.63 - Địa chất công trình 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Quốc Khánh; Võ Ngọc Dũng; Nguyễn Văn Thành 
  Nhan đề: Khảo sát quy trình thành lập lưới GPS/GNSS trong xây dựng đường hầm 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 41-45 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Công trình ngầm; Đường hầm; Công tác trắc địa; Quy trình thành lập lưới GPS/GNSS 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]