Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 04.21.61 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Dương Quỳnh Hoa 
  Nhan đề: Tư duy biện chứng với đổi mới và phát triển bền vững ở nước ta hiện nay 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 36-39 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Tư duy biện chứng; Đổi mới; Phát triển bền vững; Mô hình; Chính sách 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]