Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 19.21 - Thông tin đại chúng 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Quang Vinh 
  Nhan đề: Năng lực nhà báo trong thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 40-42 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Năng lực nhà báo; Giám sát; Phản biện xã hội; Giải pháp 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]