Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.17 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Tam Tính; Bùi Xuân Nam 
  Nhan đề: Mạng nơ ron nhân tạo và khả năng xác định mức độ biến động theo thời gian của bề mặt bãi thải 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 46-52 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Mạng nơ ron nhân tạo; Mức độ biến động theo thời gian; Bề mặt bãi thải; Hình thái địa hình nhân sinh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]