Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 19.41 - Hoạt động báo chí 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Tri Thức 
  Nhan đề: Loạt bài chuyên đề - sức nặng của "những cú đấm" 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 43-46 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Báo chí; Hình thức thông tin chuyên đề; Tổ chức sản phẩm thông tin 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]