Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.05 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Anh Tuấn; Vũ Đình Hiếu 
  Nhan đề: Kích thước hình học các khối đá và nguy cơ mất ổn định bờ mỏ và sườn dốc 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 53-58 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Kích thước hình học; Khối đá; Mất ổn định; Bờ mỏ; Sườn dốc 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]