Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 50.41.25 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đỗ Đức Thành 
  Nhan đề: Xây dựng đặc tính tác động của rơle bảo vệ khoảng cách cho đường dây truyền tải bằng phần mềm mô phỏng PSS/E 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 59-62 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Rơ le kỹ thuật số; Bảo vệ khoảng cách; Đường dây truyền tải; Phần mềm mô phỏng PSS/E 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]