Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.25.17 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đào Thu Hương 
  Nhan đề: Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên Việt Nam trong bối cảnh hội nhập văn hóa hiện nay 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 47-51 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Giáo dục đạo đức; Lối sống; Thanh niên; Hội nhập văn hóa; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]