Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.17 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Đình Hiếu 
  Nhan đề: Thuật toán monte carlo và khả năng ứng dụng của nó trong lựa chọn đồng bộ máy xúc - ô tô trên các mỏ lộ thiên ở Việt Nam 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 63-67 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Thuật toán Monte Carlo; Đồng bộ máy xúc - ô tô; Mỏ lộ thiên; Tối ưu hóa 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]