Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 62.37.02 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Hương Trà 
  Nhan đề: Thông tin về biến đổi gen trên báo mạng điện tử và các trang tin điện tử ở Việt Nam hiện nay 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 52-56 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Thông tin; Biến đổi gen; Sản xuất nông nghiệp; Báo mạng điện tử; Trang tin điện tử; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]