Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 21.15 - Các loại hình tôn giáo, giáo hội và tín ngưỡng 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Thùy Dương 
  Nhan đề: Báo Đuốc Tuệ với phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Bắc Việt Nam đầu thế kỷ XX 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 57-60 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Báo Đuốc Tuệ; Phòng trào chấn hưng Phật giáo; Tư tưởng; Giáo lý nhà Phật 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]