Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.27 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Tạ Ngọc Hải; Ngô Quốc Trung; Vũ Nam Ngạn; Trần Thế Anh 
  Nhan đề: Chuyển động vật liệu trên tang dỡ liệu của băng tải 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 68-72 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Băng tải; Chuyển động vật liệu; Tang dỡ liệu 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]