Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 04.21.61 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Hồng Đức 
  Nhan đề: Định hướng xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam trong điều kiện phát triển nền kinh tế tri thức hiện nay 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 61-64 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Xã hội học tập; Phát triển nền kinh tế tri thức; Hệ thống giáo dục ban đầu; Hệ thống giáo tiếp tục ngoài xã hội; Việt Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]