Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 38.59 - Kỹ thuật và công nghệ thăm dò địa chất 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trịnh Lê Hùng 
  Nhan đề: Xác định nhiệt độ bề mặt từ tư liệu viễn thám nhiệt phục vụ phát hiện và giám sát cháy ngầm tại khu vực mỏ than Nông Sơn, Quảng Nam 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 73-75 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Nhiệt độ bề mặt; Tư liệu viễn thám nhiệt; Phát hiện; Giám sát cháy ngầm; Mỏ than Nông Sơn; Quảng Nam 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]