Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 04.21.61 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Tạ Huy Du 
  Nhan đề: Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn Tây Bắc hiện nay 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 65-67 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Hệ thống chính trị cơ sở; An ninh; Trật tự; Địa bàn Tây Bắc 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]