Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.61.33 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Thị Huyền Trang 
  Nhan đề: Không gian học tập chung - xu thế phát triển tất yếu của các thư viện trường đại học ở Việt Nam hiện nay 
  Nguồn trích: Lý luận Chính trị & Truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 68-70 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Phát triển du lịch; Vùng kinh tế trọng điểm; Hợp tác quốc tế; Đa dạng hóa; Đa phương hóa 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]