Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.15 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nông Việt Hùng 
  Nhan đề: Sự ảnh hưởng của áp lực mỏ trong lò chợ cơ giới hóa hạ trần ở vỉa dày, dốc thoải, nghiêng khi xuống sâu tại các mỏ hầm lò Quảng Ninh 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 91-94 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: áp lực mỏ; Lò chợ; Cơ giới hóa hạ trần; Vỉa than dày, dốc thoải, nghiêng; Mỏ hầm lò; Quảng Ninh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]