Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 73.37.81 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Quang Khánh 
  Nhan đề: Phương pháp tính chuyển đổi hệ tọa độ thi công sang hệ tọa độ quốc tế WGS84 tại cảng hàng không Quốc tế T2 Nội Bài 
  Nguồn trích: Công nghiệp Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 95-98 
  ISSN: 0868-7052 
  Từ khóa: Hệ tọa độ thi công; Hệ tọa độ quốc tế WGS84; Cảng hàng không Quốc tế T2 Nội Bài; Phương pháp tính chuyển đổi 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv63 
  [Xem tòan văn]