Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.27 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Đức Nguyên; Đinh Văn Cường; Đào Ngọc Hoàng; Nguyễn Văn Dương 
  Nhan đề: Nghiên cứu sử dụng giá khung và giá xích thủy lực nhằm thay thế vì chống thủy lực đơn tại các mỏ hầm lò 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 1-5 
  ISSN: 1859 - 0063 
  Từ khóa: Giá khung; Giá xích thủy lực; Thay thế; Vì chống thủy lực; Mỏ hầm lò 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]