Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.15 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Văn Hậu; Nguyễn Đức Trung 
  Nhan đề: Phương pháp xác định chiều sâu an toàn khai thác các vỉa than dưới những đối tượng cần bảo vệ trên bề mặt tại mỏ than núi béo 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 12-15 
  ISSN: 1859 - 0063 
  Từ khóa: Chiều sâu an toàn khai thác; Vỉa than dưới; Bề mặt; Mỏ than Núi Béo 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]