Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.13.17 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Kiều Kim Trúc 
  Nhan đề: ứng dụng tin học phân tích tính toán ổn định bở mỏ lộ thiên 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 16-21 
  ISSN: 1859 - 0063 
  Từ khóa: ứng dụng tin học; ổn định bờ mỏ; Mỏ lộ thiên; Hệ số ổn định 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]