Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.39.31 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đỗ Ngọc Tước; Lê Công Cường; Lê Bá Phức 
  Nhan đề: Xây dựng công nghệ và trình tự khai thác phù hợp cho mỏ quặng sa khoáng Titan-Zirco trong tầng cát đỏ khu vực Lương Sơn I, tỉnh Bình Thuận đảm bảo hiệu quả kinh tế, giảm ô nhiễm môi trường 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 22-26 
  ISSN: 1859 - 0063 
  Từ khóa: Xây dựng công nghệ; Trình tự khai thác; Mỏ quặng sa khoáng Titan - zircon; Tầng cát đỏ; Giảm ô nhiễm môi trường 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]