Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 52.31 - Khai thác quặng và sa khoáng kim loại màu, kim loại hiếm và kim cương 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Văn Minh; Lâm Văn Đông 
  Nhan đề: Công nghệ tuyển thô tận thu quặng thiếc trong đất đá thải bãi thải thập lục phần, Mỏ thiếc Tĩnh Túc 
  Nguồn trích: Thông tin Khoa học Công nghệ Mỏ 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 30-32 
  ISSN: 1859 - 0063 
  Từ khóa: Công nghệ tuyển thô; Tận thu quặng thiếc; Đất đá thải; Bãi thải; Mỏ thiếc Tĩnh Túc 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv149 
  [Xem tòan văn]