Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29 - Y học thực hành 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hoàng Quang Vinh 
  Nhan đề: Huyết áp & khả năng vận chuyển Oxy của máu 
  Nguồn trích: Tự động hóa ngày nay 
  Năm xuất bản: 2015 
  Số: 173 
  Trang 38-39 
  ISSN: 1859-0551 
  Từ khóa: Huyết áp; Vận chuyển Oxy trong máu; Yếu tố ảnh hưởng; Cơ chế vận chuyển 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv227 
  [Xem tòan văn]