Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 76.29.50 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Xuân Chương; Phan Từ Khánh Phương; Phan Trung Tiến 
  Nhan đề: Nghiên cứu căn nguyên và tính kháng kháng sinh của một số vi khuẩn ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ướng Huế 2011-2015 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Study on sepsis and bacterial etiology, antibiotic resistance in patients with septic shock treated in Hue central hospital (2011-2015) 
  Nguồn trích: Truyền nhiễm Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 18-22 
  ISSN: 0866-7829 
  Từ khóa: Nhiễm khuẩn máu; Sốc nhiễm khuẩn; Kháng kháng sinh; Điều trị 
  Tóm tắt: Các vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp là e. coli, K. pneumoniae và S. suis. Các ổ nhiễm khuẩn tiên phát phổ biến là đường tiêu hóa, gan mật và hô hấp E. coli và K. pneumoniae có khả năng gây sốc cao nhất P. aeruginosa, A. baumanii và S. pneumoniae gây tử vong cao nhất. Các loại vi khuẩn như E. coli, A. baumanii, K. pneumoniae có tính trạng đề kháng kháng sinh ngày càng tăng. 
  Tóm tắt tiếng Anh: Background: Sepsis is one of the most important infections. Antibiotic resistance has a big influence to treatment's outcome. Subjects and method: Patients diagnosed as sepsis treated at Hue Central hospital, since Jan. 2011 to December 2015. Retrospective study Results: Gastrointestinal and hepatobiliary tracts are the most common source (24.9 percent and 14.8 percent), then respiratory infections (12.2 percent). The most isolated agents are E. coli (47.6 percent), S. suis (23.8 percent) and K. pneumoniae (5.8 percent). E. coli, K. pneumoniae caused the high rate of septic shock. The highest rate of mortality found in group of P. aeruginosa, A. baumannii and S. pneumoniae (100.0 percent). Then E. coli (63.6 percent), K. pneumoniae(46.7 percent) and S. suis (50.0 percent). Over 30 percent of isolated E. coli resistant to ampicillin, ceftriaxon and ciprofloxacin. Most of them still sensitive to imipenem, meropenem and amikacin. Streptococcus suis II sensitive to ceftriaxone, ampicillin, ofloxacin, levofloxacin, carbapenem. Acinetobacter beumannii resistant to cephalosporin, fluoroquinolon, carbapenem, aminoglycosid; only sensitive to colistin. Conclusions: The most isolated agents are E. coli, K. pneumoniae and S. suis. E. coli, K. pneumoniae caused the high rate of septic shock. The highest rate of mortality found in group of P. aeruginosa, A. baumannii and S. pneumoniae. Antibiotic resistance of E. coli, A. baumannii, K. pneumoniae are increasing. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv414 
  [Xem tòan văn]