Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 15.81.21 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Ngô Xuân Điệp 
  Nhan đề: Đánh giá khả năng phát triển của kẻ tự kỷ ở một số trường chuyên biệt tại thành phố Hồ Chí Minh thông qua trắc nghiệm PEP3 
  Nguồn trích: Tâm lý học 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 10 
  Trang 31-42 
  ISSN: 1859-0098 
  Từ khóa: Trẻ tự kỷ; Rối loạn phổ tự kỷ; Công cụ đánh giá; PEP 3; Trường chuyên biệt; Thành phố Hồ Chí Minh 
  Tóm tắt: Trắc nghiệm PEP 3 được phát triển để đánh giá sự không đồng đều về học tập và các yếu kém đặc trưng của trẻ phổ tự kỷ và trẻ có rối loạn phát triển khác. PEP 3 cung cấp những chỉ báo về khả năng phát triển kỹ năng và các thông tin hữu ích cho việc chuẩn đoán, cũng như xác định mức độ nghiêm trọng của triệu chứng. Công việc đánh gái nhằm thu thập những thông tin từ hai nguồn (bổ sung) quan trọng: Đầu tiên, thang đo là một công cụ tiêu chuẩn hóa được thiết kế để đánh giá sự phát triển các kỹ năng giao tiếp, vận động và hành vi kém thích nghi của trẻ tự kỷ, nghi ngờ bị tự kỷ và trẻ có rối loạn phát triển lan tỏa khác (PDD). Thứ hai, thang đo là một phương pháp chính thức được sử dụng để lấy thông tin hữu ích từ cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv211 
  [Xem tòan văn]