Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 68.39.15 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Từ Quang Hiển; Từ Quang Trung; Trần Việt Hà 
  Nhan đề: Xác định giá trị năng lượng trao đổi của bột lá keo giậu trên gà thịt giống Lương Phượng 
  Nguồn trích: Khoa học Công nghệ Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2015 
  Số:
  Trang 23-26 
  ISSN: 1859-4794 
  Từ khóa: Bột lá keo giậu; Năng lượng trao đổi; Nitơ tích lũy; Gà thịt giống Lương Phượng 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv8 
  [Xem tòan văn]