Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 26.31.55; 81.92.01 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hương Giang 
  Nhan đề: Cần tăng cường văn hoá an toàn lao động 
  Nguồn trích: Lao động & Công đoàn 
  Năm xuất bản: 2014 
  Số: 521 
  Trang 3, 18 
  ISSN: 0866-7578 
  Từ khóa: Văn hoá; An toàn lao động; Tuần lễ quốc gia; Phòng chống cháy nổ; 2013 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv 347 
  [Xem tòan văn]