Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.99 - Các vấn đề khác của thuỷ lợi và cải tạo đất 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đinh Anh Tuấn; Phạm Văn Thu; Nguyễn Hồng Long; Phạm Song Hùng 
  Nhan đề: Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng độ ngập ống hút (h2) đến hoạt động của máy bơm hướng trục qua mô phỏng bằng phần mềm Fluent (kỳ I) 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Results about influence of inlet-pipe's inundation depth (h2) on operation of axial flow pumps simulated by fluent software 
  Nguồn trích: Tài nguyên nước 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 7-13 
  ISSN: 1859-3771 
  Từ khóa: Buồng hút; Bể hút; Độ ngập ống hút; Phần mềm Fluent 
  Tóm tắt: Trong khuôn khổ đề tài "Nghiên cứu, tính toán, thiết kế buồng hút, bể hút để cải tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các trạm bơm vừa và lớn" các tác giả đã áp dụng phương pháp mô phỏng số để nghiên cứu dòng trong buồng hút bơm khi thay đổi các thông số hình học của buồng hút. Trong phạm vi bài báo này, các tác giả dành sự quan tâm đến thông số quan trọng là độ ngập của ống hút bơm. 
  Tóm tắt tiếng Anh: Within the framework of topic "Research, measure and design inlet chamber to improve productivity of medium and large pumping stations", researchers applied methodology of digital simulation to examine flows in inlet chamber in situation of geometric parameters of inlet chamber change. Within scope of this paper, researchers would like to pay attention on inundation depth of inlet pipe in inlet chamber as a very important parameter. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv420 
  [Xem tòan văn]