Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 19.65 - Truyền thanh 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trương THị Kiên 
  Nhan đề: Kĩ năng thể hiện tin phát thanh 
  Nguồn trích: Lý luận chính trị và truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 33-37 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Tin phát thanh; Kĩ năng thể hiện; Nhạy bén; Tính xác thực 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]