Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 19.45 - Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đỗ Đức Minh 
  Nhan đề: Nhận diện nền truyền thông đại chúng phương tây 
  Nguồn trích: Lý luận chính trị và truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 38-41 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Truyền thông đại chúng; Tự do ngôn luận; Tự do thông tin; Giám sát; Phản biện xã hội 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]