Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.99 - Các vấn đề khác của thuỷ lợi và cải tạo đất 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Quốc Thưởng 
  Nhan đề: Nghiên cứu xói lở hạ lưu đập đá đổ đắp dở khi xả lũ thi công với lưu lượng lớn 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Study of downstream scour of in-constructive rock-fill weir under high flood flow discharge 
  Nguồn trích: Tài nguyên nước 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 14-19 
  ISSN: 1859-3771 
  Từ khóa: Đá đổ; Bê tông cốt thép; Xói lở 
  Tóm tắt: Xả lú thi công qua đoạn đập đá đổ đắp dở, vận tốc dòng chảy gây xói lở mái hạ lưu đập và lòng sông sau đạp, do đó nghiên cứu kết cấu gia cố bảo vệ an toàn đập đá đổ đắp dở khi xả lũ thi công rất quan trọng. Bài viết nêu kết quả nghiên cứu xói lở lòng sông sau đập đá đổ đắp dở khi xả lũ thi công với lưu lượng lớn. 
  Tóm tắt tiếng Anh: Passage of flows through rock-fill weir during construction, the flow velocity may cause downstream slope slide and scour river bed downstream. Thus research of structure of slope protection for safety of rock- filling weir under flow discharge will play important role. The paper presents results of study of scour river bed downstream of the in-constructive rock-fill weir under high flood flow discharge. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv420 
  [Xem tòan văn]