Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.35 - Giáo dục đại học và cao đẳng. Sư phạm học trong các trường đại học và cao đẳng 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đỗ Minh Tuấn 
  Nhan đề: Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới 
  Nguồn trích: Lý luận chính trị và truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 42-45 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Chất lượng giáo dục; Lý luận chính trị; Sinh viên; Thời kỳ đổi mới; Giải pháp 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]