Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.27.15 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Duy Phiên 
  Nhan đề: Đánh giá chất lượng nước dưới đất tỉnh Thái Bình và đề xuất một số giải pháp khai thác sử dụng hợp lý 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Evaluate the quality of groundwater in Thai Binh province and propose solutions to exploitation, reasonable use of groundwater 
  Nguồn trích: Tài nguyên nước 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 20-27 
  ISSN: 1859-3771 
  Từ khóa: Nước dưới đất; Nhiễm mặn; Ô nhiễm; Thái Bình 
  Tóm tắt: Thái Bình là tỉnh ven biển thuộc Đồng bằng châu thổ sông Hồng, được đánh giá là một trong các khu vực có nhiều tiềm năng, có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên cho sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do nằm gần với biển nên nước dưới đất ở Thái Bình có chế độ thủy địa hóa rất phức tạp, gây khó khăn rất nhiều cho việc khai thác và sử dụng nước của cư dân trong tỉnh. Trong những năm vừa qua, mặc dù sự phát triển về kinh tế đã đem lại những lợi ích lớn cho tỉnh nó cũng đang tạo ra sức ép rất lớn đến môi trường tự nhiên, trong đó có môi trường nước dưới đất. Hiện tượng nhiễm mặn và nhiễm bẩn trong các tầng chứa nước tăng lên theo thời gian, ngoài ra hiện tượng suy giảm mực nước trong lỗ khoan đã xuất hiện ngày một nhiều trong tỉnh. Nhiều nơi trong tỉnh nước dưới đất đã và đang bị nhiễm bẩm bởi các chất hữu cơ (COD; NH4; PO4, Fe và Mn), đặc biệt là hiện tượng nhiễm mặn do ảnh hưởng của khai thác nước và nuôi trồng thủy sản. 
  Tóm tắt tiếng Anh: Thai Binh is a coastal province belongs to Red River Delta, which is considered potential and advantages areas for production, especially agriculture. However, due to the close location to beach so groundwater in Thai Binh has complicated hydro-geochemical; which creates difficulties for exploration and water usage of citizens within province. In recent years, although the development of economy has brought advantages to the province, the environmental pressures have arisen, including groundwater environment. Salinity and contamination phenomena in different water layer have been worsen by the time; also the reduction of water level in borehole has been spread within the province. In various places within the province, the groundwater has been contaminated due to organic chemistry elements (COD; NH4; PO4; Fe and Mn). In particular, the water exploitation and aquaculture activities have caused the salinity problem. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv420 
  [Xem tòan văn]