Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.99 - Các vấn đề khác của thuỷ lợi và cải tạo đất 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Mạnh Linh; Đào Văn Khương; Vũ Minh Cường 
  Nhan đề: Một số yếu tố tác động đến xâm nhập mặn vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Factors affecting to sea water intrusion in area of the Northern coastal delta 
  Nguồn trích: Tài nguyên nước 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 28-35 
  ISSN: 1859-3771 
  Từ khóa: Xâm nhập mặn; Hồ chứa; Nước biển dâng; Sông Hồng 
  Tóm tắt: Xâm nhập mặn vùng đồng bằng ven biển nói chung và khu vực Bắc Bộ nói riêng ảnh hưởng lớn đến vấn đề lấy nước tưới phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng như thế nào đến xâm nhập mặn có ý nghĩa rất lớn đến quản lý, giám sát và đưa ra các giải pháp hạn chế, khắc phục. Ngoài các yếu tố như thời tiết, địa hình thì các yếu tố về vận hành hồ chứa thượng nguồn, mực nước biển dâng có ảnh hưởng lớn đến quá trình xâm nhập mặn và các công trình lấy nước vùng triều. Bài báo trình bày kết quả mô phỏng diễn biến xâm nhập mặn dưới tác động của chế độ vận hành các hồ chứa thượng nguồn và nước biển dâng theo kịch bản biến đổi khí hậu đến năm 2100 đến vùng ven biển Bắc Bộ. 
  Tóm tắt tiếng Anh: Sea water intrusion in a coastal plain in general and in the northern region in particular has greatly affected to water demand for agriculture and for daily life of the people. Studying of the factors that impact to sea water intrusion has great significance to the management, monitoring and offering solutions to limit and overcome. Beside the factors such as the weather and the terrain, elements of upstream reservoir operation and sea level rise have great influence on the process of sea water intrusion and the water intake works in tidal area. This article presents the simulation results of the sea water intrusion happening under the impact of the reservoir's operation mode at upstream and sea water level rising under the climate change scenarios to 2100 and some factors that affecting to salty for the northern coastal areas. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv420 
  [Xem tòan văn]