Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 04.51.31 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Đình Tường 
  Nhan đề: Bài học "lấy dân làm gốc" với quan điểm giải quyết lao động và việc làm ở nước ta hiện nay 
  Nguồn trích: Lý luận chính trị và truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 46-49 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Bài học "lấy dân làm gốc" Quan điểm; Giải quyết lao động; Việc làm; Phát triển nguồn nhân lực 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]