Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.25 - Trường phổ thông. Sư phạm học trong trường phổ thông. Giáo dục toàn diện 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Giáng Hương 
  Nhan đề: Giáo dục lòng yêu nước cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay 
  Nguồn trích: Lý luận chính trị và truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 50-53 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Giáo dục lòng yêu nước; Thanh niên; Bản lĩnh chính trị; Chính kiến; Hành động cụ thể 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]