Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.99 - Các vấn đề khác của thuỷ lợi và cải tạo đất 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Mạnh Trường; Đinh Anh Tuấn 
  Nhan đề: Khả năng ứng dụng kết cấu mái đê biển Việt Nam bằng vật liệu hỗn hợp Asphalt chèn trong đá hộc 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: The application of the roof structure forms of sea dike in Vietnam by the form of structural composite material in the freestone asphalt insert 
  Nguồn trích: Tài nguyên nước 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 36-46 
  ISSN: 1859-3771 
  Từ khóa: Đê biển; Vật liệu hỗn hợp Asphalt; Kết cấu mái; ứng dụng 
  Tóm tắt: Tình hình nghiên cứu ứng dụng các dạng kết cấu mái đê biển ở Việt Nam, trong đó có dạng kết cấu bằng vật liệu hỗn hợp asphalt chèn trong đá hộc đã được sử dụng phổ biến ở các nước tiên tiến trên thế giới và một số nghiên cứu bước đầu về dạng kết cấu này cho đê biển Việt Nam. Qua một số kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy khả năng ứng dụng một dạng kết cấu mới trong lĩnh vực xây dựng đê biển ở Việt Nam. 
  Tóm tắt tiếng Anh: This paper presents research on the application of the roof structure forms of sea dike in Vietnam, including in the form of structural composite material in the rubble asphalt insert has been widely used in the country advanced in the world and some initial research on the structural form for Vietnam sea dike. Through some initial research results show that the ability to apply a new texture in the form of dyke construction sector in Vietnam. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv420 
  [Xem tòan văn]