Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.35 - Giáo dục đại học và cao đẳng. Sư phạm học trong các trường đại học và cao đẳng 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vũ Thị Thu Trang 
  Nhan đề: Những yêu cầu phát triển ý thức bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của sinh viên hiện nay 
  Nguồn trích: Lý luận chính trị và truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 54-56 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: ý thức bảo vệ Tổ quốc; Sinh viên; Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]