Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.99 - Các vấn đề khác của thuỷ lợi và cải tạo đất 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Bùi Anh Tuấn; Hoàng Thanh Sơn; Lại Tiến Vinh 
  Nhan đề: Những vấn đề tồn tại trong khai thác sử dụng tài nguyên nước vùng Đồng bằng sông Hồng 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Problems exist in exploitation, using of water resources on the Red river delta 
  Nguồn trích: Tài nguyên nước 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 47-53 
  ISSN: 1859-3771 
  Từ khóa: Tài nguyên nước; Khai thác; Sử dụng; Đồng bằng sông Hồng 
  Tóm tắt: Bài báo tổng hợp, đánh giá việc khai thác sử dụng tài nguyên nước, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong khai thác sử dụng cũng như công tác quản lý và quy hoạch tài nguyên nước vùng Đồng bằng sông hồng. Kết quả phân tích là cơ sở giúp cho việc đề ra chiến lược quản lý bền vững tài nguyên nước vùng Đồng bằng sông Hồng. 
  Tóm tắt tiếng Anh: The paper synthetic and assess of the exploitation, using of water resources, to indicate the problems exist in exploitation, using, management and planning of water resources on the Red river delta. These results also help us find out the sustainable water resource management strategies on the Red river delta. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv420 
  [Xem tòan văn]