Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.35 - Giáo dục đại học và cao đẳng. Sư phạm học trong các trường đại học và cao đẳng 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Thị Nhã 
  Nhan đề: Đào tạo báo chí gắn với định hướng tư tưởng chính trị, giáo dục đạo đức và tình yêu nghề nghiệp cho sinh viên 
  Nguồn trích: Lý luận chính trị và truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 57-59 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Đào tạo báo chí; Tư tưởng chính trị; Giáo dục đạo đức; Tình yêu nghề nghiệp; Sinh viên 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]