Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.99; 87.99 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Đức Trường; Đào Xuân Trà; Trần Thị Tuyết Trinh 
  Nhan đề: Đánh giá khả năng dễ bị tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông Ba dưới tác động của biến đổi khí hậu 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Evaluate the possibility of vulnerable water resources of Ba river basins under the impact of climate change 
  Nguồn trích: Tài nguyên nước 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 54-62 
  ISSN: 1859-3771 
  Từ khóa: Tổn thương; Tài nguyên nước; Đánh giá; Biến đổi khí hậu; Sông Ba 
  Tóm tắt: Giới thiệu kết quả nghiên cứu đánh giá chỉ số dễ bị tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông Ba trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Theo đó: ở giai đoạn hiện tại, chỉ số khả năng dễ bị tổn thương tài nguyên nước trên lưu vực khá cao (VI=0,585), với phương án tương lại 2020, tương lai có biến đổi khí hậu, nhưng đã được tích hợp thì chỉ số dễ bị tổn thương tài nguyên nước trên lưu vực sông Ba tăng lên đột biến và giảm đáng kể khi thực hiện quá trình tích hợp biến đổi khí hậu lần lượt là 0.701, 0.719 và 0.575. Kết quả tính toán cho thấy, tài nguyên nước lưu vực sông Ba đứng trước nguy cơ suy thoài nghiêm trọng. Nguyên nhân suy thoái chủ yếu từ sức ép khai thác, sử dụng nguồn nước mà chưa có biện pháp quản lý hiệu quả, năng lực quản lý tài nguyên nước còn nhiều hạn chế, chưa có giải pháp phù hợp để giảm thiểu sự phân hóa tài nguyên nước trên lưu vực. Vì vậy, rất cần thiết để tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu trong khai thác sử dụng và quản lý tài nguyên nước ngay từ bây giờ. 
  Tóm tắt tiếng Anh: The content of this article introduces of the research result to vulnerability indicator of water resources for Ba river basin under the climate change. The findings showed that vulnerability indicator water resources in the basin is relatively high at present (VI = 0,585), Future plans for 2020, the future have climate change, the future climate change but had integrated then the vulnerability indicator of water resource for Ba river basin increased suddenly and decreased when the process of integrating climate change had implemented, which are 0.701, 0.719 and 0.575. The findings from evaluating the vulnerability indicator provide compelling evidences that the water resources in the Ba river basin are facing a significant decline in the future, which the main causes are fishing pressure, using water resource but haven't effective management measures; restrictions on the management capacity to water resources; solutions to minimize fragmentation of water resources in the basin not appropriate. Therefore, it is necessary to integrated climate change on the use and management of the water resources in the Ba river basin now. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv420 
  [Xem tòan văn]