Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.99 - Các vấn đề khác của xây dựng và kiến trúc 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Hữu Quế; Vũ Ngọc Cầm 
  Nhan đề: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Studying and proposing solutions to improve the efficiency in managing the quality of rural infrastructure projects in Quang Yen town, Quang Ninh province 
  Nguồn trích: Tài nguyên nước 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 63-68 
  ISSN: 1859-3771 
  Từ khóa: Đầu tư xây dựng; Quản lý chất lượng; Công trình hạ tầng nông thôn; Nông thôn mới; Quảng Ninh 
  Tóm tắt: Công trình xây dựng nói chùng và công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn nói riêng là sản phẩm quan trọng mang tính đặc thù, có ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ tới cộng đồng và nền knih tế, nó đòi hỏi tính an toàn, hiệu quả cao nên chất lượng xây dựng phải được kiểm soát hết sức chặt chẽ. Khi đầu tư xây dựng công trình, việc quản lý chất lượng là trách nhiệm của các bên tham gia quản lý và thực hiện dự án; các bên trực tiếp tham gia hoạt động xây dựng. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu và đề xuất các giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn, có tính khả thi nhằm tăng cường hơn nữa về hoạt động của công tác quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng công trình có sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 
  Tóm tắt tiếng Anh: Construction work in general and rural infrastructure in particular is important product having powerful impact on the community and the economy. Therefore it requires safety, high efficiency in construction investment, and the quality should be very closely controlled. When constructing works, the quality assurance is the responsibility of the parties managing and implementing the project and others directly involving in the construction activities. This paper presents the results of research and proposes practical and feasible solutions to further strengthen the activities of quality management during process of constructing the rural infrastructure in Quang Yen Town, Quang Ninh province. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv420 
  [Xem tòan văn]