Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 14.37.35 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Hương Trà 
  Nhan đề: Nhu cầu đào tạo sau đại học, bồi dưỡng cán bộ báo chí, xuất bản, công tác tư tưởng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
  Nguồn trích: Lý luận chính trị và truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 60-63 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Đào tạo sau đại học; Bồi dưỡng cán bộ; Báo chí; Xuất bản; Công tác tư tưởng; Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]