Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 19.45 - Phương tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Việt Anh 
  Nhan đề: Đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo Đảng địa phương với nhiệm vụ giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống 
  Nguồn trích: Lý luận chính trị và truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 64-67 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Đội ngũ phóng viên; Biên tập viên; Giá trị văn hóa truyền thống; Giữ gìn; Phát huy 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]