Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.99 - Các vấn đề khác của thuỷ lợi và cải tạo đất 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Văn Đại; Đặng Quang Thịnh; Phùng Thị Thu Trang; Lê Thị Hướng 
  Nhan đề: Thiết lập công thức kinh nghiệm tính toán lượng bùn cát trong điều kiện thiếu số liệu quan trắc cho các lưu vực sông Việt Nam 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Establish empirical formula to calculate the amount of sediment in the absence of monitoring data for the river basin Vietnam 
  Nguồn trích: Tài nguyên nước 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 69-75 
  ISSN: 1859-3771 
  Từ khóa: Bùn cát; Bồi lắng; Lưu vực sông; Công thức kinh nghiệm; Lưu vực sông; Việt Nam 
  Tóm tắt: Bồi lắng hồ chứa là vấn đề rất quan trọng liên quan trực tiếp tới tuổi thọ và vận hành công trình. Lượng bùn cát đến hồ là đầu vào không thể thiết trong việc tính toán bồi lắng cho các hồ chứa. Trong điều kiện thiếu số liệu quan trắc bùn cát, cần thiết phải sử dụng công thức kinh nghiệm của Đeny và Bolton để tính toán lượng bùn cát cho các lưu vực sông có số liệu quan trắc ở Việt Nam. Kết quả cho thấy có sự khác biệt rất lớn đối với lượng bùn cát trên các lưu vực sông. Một số lưu vực sông cho kết quả thiên nhỏ, một số lưu vực sông khác cho kết quả thiên lớn, thậm chí có sự sai khác giữa các lưu vực sông ở ngày trong cùng khu vực. Nghiên cứu này đã xác định được các hệ sông hiệu chỉnh cho các công thức kinh nghiệm để áp dụng phù hợp với đặc trưng bùn cát của các lưu vực sông ở Việt Nam. 
  Tóm tắt tiếng Anh: Sedimentation in reservoirs is an important issue related to lifetime and operation of reservoirs. Inflow sediment coming to the reservoir is indispensable input in the estimation of reservoir deposition. Empirical formula is one of the good choices to calculate the amount of sediment in the river basins to quantify the amount of sedimentation in the reservoir when data are unavailable. This article aims to apply the empirical formula developed by Dendy and Bolton to estimate the amount of sediment for river basins in Vietnam. Results show that there is great under/overestimation of sedimentation if the formula is applied without any adjustments to the local conditions of river basins. In order to reduce biases, an adjusted coefficient is introduced There is a significant improvement in the results when adjusted formula is employed. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv420 
  [Xem tòan văn]