Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 19.65 - Truyền thanh 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Văn Trường 
  Nhan đề: Những vấn đề đặt ra trong bối cảnh đổi mới chương trình phát thanh của đài cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay 
  Nguồn trích: Lý luận chính trị và truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 68-71 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Chương trình phát thanh; Đài cấp tỉnh; Giá thành rẻ; Dễ tiếp cận 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]