Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 13.11.27 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Mai Thị Trang 
  Nhan đề: Lễ hội truyền thống trong đời sống văn hóa của người Tây Nguyên 
  Nguồn trích: Lý luận chính trị và truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 72-75 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Lễ hội truyền thống; Đời sống văn hóa; Người Tây Nguyên; Văn hóa Tây Nguyên 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]