Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 87.99 - Các vấn đề khác của bảo vệ môi trường 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Quốc Bảo; Nguyễn Thị Lan 
  Nhan đề: Đánh giá năng lực thích ứng biến đổi khí hậu của hộ nghèo thành phố Cần Thơ 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Evaluation of the climate change adaptation capacity of the poor households in Can Tho city 
  Nguồn trích: Tài nguyên nước 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 88-92 
  ISSN: 1859-3771 
  Từ khóa: Năng lực thích ứng; Hộ nghèo; Biến đổi khí hậu; Cần Thơ 
  Tóm tắt: Thành phố Cần Thơ là khu vực được dự báo chịu nhiều rủi ro do tác động của Biến đổi khí hậu, trong đó cộng đồng dân cư nghèo sẽ là cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Bài báo đi sâu tìm hiểu về tính dễ tổn thương và năng lực thích ứng của cộng đồng nghèo thành phố Cần Thơ. Với mục đích tìm hiểu mối liên hệ giữa các yếu tố chi phối tính dễ tổn thương và năng lực thích ứng của cộng đồng nghèo với biến đổi khí hậu, bài báo hướng tới mục tiêu cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng một kế hoạch chiến lược tổng thể, toàn diện phát triển bền vững cho thánh phố Cần Thơ thông quan những đề xuất góp phần giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bài báo sử dụng khung lý thuyết phân tích Tính dễ tổn thương và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu (CVCA) đề xuất bới CARE để định hướng phương pháp nghiên cứu. Thông qia khảo sát xã hội học, nghiên cứu tiến hành phân tích thông tin và đưa ra nhận định rằng năng lực thích ứng của cộng đồng nghèo thành phố Cần Thơ còn nhiều hạn chế, các hộ chưa có các biện pháp linh động để thoát khỏi nguy hiểm hay có lương thực dự trữ trong trường hợp có thiên tai, trong khi đó mức độ phổ biến và tiến cận thông tin của các hộ về biến đổi khí hậu là cao. Tuy nhiên, thiếu sự tiếp cận với thông tin về biện pháp ứng phó cũng như sinh kế bền vững. 
  Tóm tắt tiếng Anh: Can Tho city is one of the most affected cities by climate change in the Vietnam, especially the poor in this area would also be the most vulnerable community. At the same time, they have to deal with maintaining their own likelihood and the influence of climate change which might make their likelihood unsustainable. This paper aims to identify the adaptation capacity of the poor households in Can Tho city by using the conceptual framework, a so-called Climate Vulnerability and Capacity Analysis, proposed by CARE. A survey was carried out in 80 poor households in the suburb of three districts in Can Tho city, including Ninh Kieu, Binh Thuy, and Cai Rang. The results explained that the capacity adaptation of the poor household in the research area was limited regarding the mobility to escape danger and reserves of food and agricultural inputs in the event of climate hazards. In addition, they were well informed about climate change, but they still had less knowledge and skills to employ adaptation strategies. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv420 
  [Xem tòan văn]