Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.99 - Các vấn đề khác của thuỷ lợi và cải tạo đất 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Quang Phi 
  Nhan đề: Đánh giá các phương pháp xác định ETo cho khu vực Hà Nội 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Evaluation of methods for determining ETo for Hanoi region 
  Nguồn trích: Tài nguyên nước 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 93-99 
  ISSN: 1859-3771 
  Từ khóa: Bốc thoát hơi; ETo; Hà Nội 
  Tóm tắt: Hiện nay có nhiều phương pháp xác định lượng bốc thoát hơi nước tham khảo ETo với nhiều loại dữ liệu khí hậu khác nhau, do đó mức độ chính xác của phương pháp này cũng khác nhau. Bài báo này nghiên cứu sử dụng 8 phương pháp tính ETo khác nhau và dùng phương pháp tiêu chuẩn FAO Penman - Monteith theo khuyến nghị của FAO để đánh giá 8 phương pháp trên với dữ liệu khí tượng trung bình tháng nhiều năm giai đoạn 1960-2006 của trạm khí tượng Láng, Hà Nội nhằm giúp cho việc lựa chọn một phương pháp tính ETo thích hợp cho khu vực Hà Nội. Căn cứ vào kết quả phân tích hồi quy và so sánh đánh giá sai số thống kê, phương pháp Penman (1948) là phương pháp tốt nhất để tính toán xác định ETo trong khi đó phương pháp Hargreaves - Samani (1985) lại là phương pháp cho kết quả kém nhất khi tính toán xác định Eto cho khu vực Hà Nội. 
  Tóm tắt tiếng Anh: There are many methods for determining the reinforce crop evapour transpiration (ETo) with types of different climate data, so the accuracy of these methods is different. This paper studies using 8 different methods of calculating ETo and using standard methods, the FAO Penman - Monteith as recommended by the FAO to evaluate those methods for meteorological data on mean monthly periods 1960-2006 in Lang (Hanoi) meteorological station to help choosing an appropriate method for calculating ETo for Hanoi region. Based on the results of the regression analysis and comparative evaluation of statistical error, the Penman method (1948) is the best method to determine the ETo. Whereas the Hargreaves - Samani (1985) method is the worst results when calculating ETo for Hanoi region. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv420 
  [Xem tòan văn]