Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.19 - Chính sách dân tộc. Quan hệ dân tộc. Chính sách của các đảng chính trị về vấn đề dân tộc 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lê Văn Tú 
  Nhan đề: Kinh nghiệm tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới của bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh 
  Nguồn trích: Lý luận chính trị và truyền thông 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 78-81 
  ISSN: 1859-1485 
  Từ khóa: Hệ thống chính trị; Khu vực biên giới; Bộ đội biên phòng; An ninh biên giới quốc gia 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv248 
  [Xem tòan văn]