Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.17 - Luật hành chính 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đinh Phan Quỳnh 
  Nhan đề: Bàn thêm về khái niệm vi phạm hành chính 
  Nguồn trích: Luật sư Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 4-6 
  ISSN: 2354-0664 
  Từ khóa: Vi phạm hành chính; Xử phạt vi phạm hành chính; Pháp lệnh; Không phải tội phạm 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv381 
  [Xem tòan văn]