Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 70.99 - Các vấn đề khác của thuỷ lợi và cải tạo đất 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Đình Tứ 
  Nhan đề: Khai thác bền vững tầng chứa nước Pleistocen dưới Đồng bằng sông Cửu Long 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Sustainable exploitation of the under-Pleistocene aquifer in the Mekong delta 
  Nguồn trích: Tài nguyên nước 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 100-108 
  ISSN: 1859-3771 
  Từ khóa: Tầng chứa nước Pleistocen dưới; Trữ lượng khai thác tiềm năng; Trữ lượng khai thác an toàn; Đồng bằng sông Cửu Long 
  Tóm tắt: Bài báo đã nêu đặc điểm tầng chứa nước Pleistocen dưới (qp1) với các số liệu được cập nhật từ diện phân bố mặn nhạt, bề dày, chiều sâu mái, chiều sâu đáy, mực áp lực, hiện trạng khai thác. Mô hình số cũng được sử dụng với các dữ liệu cập nhật để tính tổng trữ lượng khai thác tiềm năng nước nhạt, trữ lượng khai thác an toàn và trữ lượng còn có thể khai thác an toàn của tầng chứa nước (qp1). Các tính toán này được thực hiện chi tiết cho từng địa phương, giúp ích cho công tác quản lý, khai thác bền vững tài nguyên nước dưới đất của khu vực nghiên cứu, vốn được dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng của biến đổi khí hậu. 
  Tóm tắt tiếng Anh: The paper presented the characteristic of the under-Pleistocene aquifer (qp1) with the updated data, including the distribution of salty and fresh area, the thickness, the depth of roof, the depth of bottom, the water pressure levels, and the status of exploitation. The numerical model with the updated data was applied to calculate total potential capacity exploitation of fresh water, safety capacity, and capacity that could exploited safety. These calculations were presented for each province. Moreover, the results are helpful for management, sustainable exploitation of underground water resources of the study area, where is considered to be severely affected by climate change. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv420 
  [Xem tòan văn]