Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.15.37 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Quốc Bảo 
  Nhan đề: Chặng đường đấu tranh giành quyền bầu cử và ứng cử của phụ nữ 
  Nguồn trích: Luật sư Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 7-10 
  ISSN: 2354-0664 
  Từ khóa: Quyền bầu cử; ứng cử; Phụ nữ; Bình đẳng giới 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv381 
  [Xem tòan văn]