Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 37.99 - Các vấn đề khác của địa vật lý 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hà Minh Hòa 
  Nhan đề: Hoàn thiện quy trình xử lý các dữ liệu trọng lực để xây dựng cơ sở dữ liệu dị thường trọng lực quốc gia ở Việt Nam 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Perfection of procedure of gravimetric data processing for construction of gravity anomaly database in Vietnam 
  Nguồn trích: Khoa học Đo đạc và Bản đồ 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số: 12 
  Trang 1-9 
  ISSN: 0866-7705 
  Từ khóa: Cơ sở dữ liệu; Trọng lực; Cơ sở dữ liệu dị thường; Việt Nam 
  Tóm tắt: Trình bày các kết quả nghiên cứu trên thế giới và đề xuất bổ sung vào các tiêu chuẩn quốc gia về trọng lực chi tiết các nội dung liên quan đến việc hiệu chỉnh dị thường không khí tự do bởi các số hiệu chỉnh do khối lượng vật chất khí quyền và khối lượng vật chất địa hình giữa mặt địa hình thực và mặt địa hình trung bình. Ngoài ra, bài báo này đề xuất sử dụng phương pháp tính toán số hiệu chỉnh Fayer theo tích phân lăng trụ khi tính đến cấu trúc của các mô hình số độ cao độ phân giải cao hiện nay. 
  Tóm tắt tiếng Anh: This scientific article displays obtained research results in the World and proposals additions to the state standards about detailed gravimetric measurements with some contents related to correction of the air - free anomalies by corrections of the atmospheric masses and masses between the real topographic surface and mean topographic surface. Beyond that, this article proposes using method of the prism integral for calculation of the Faye correction. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv362 
  [Xem tòan văn]