Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 50.99 - Các vấn đề khác của kỹ thuật tự động, điều khiển từ xa, kỹ thuật tính toán và công nghệ thông tin 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Thùy Dương; Ngô Thị Liên; Lê Quang Hùng 
  Nhan đề: Một phương pháp tính thể tích đối tượng 3D sử dụng mô hình tam giác 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: One method to calculate volume of 3D object using TIN model 
  Nguồn trích: Khoa học Đo đạc và Bản đồ 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số: 12 
  Trang 10-16, 41 
  ISSN: 0866-7705 
  Từ khóa: Đối tượng 3D; Tính thể tích; Mô hình tam giác 
  Tóm tắt: Khi nghiên cứu đối tượng 3D, một trong những thuộc tính quan trọng có nhiều ý nghĩa trong thực tiễn là tính toán thể tích của nó. Bài toán tính thể tích có thể được ứng dụng rất đa dạng trong nhiều ngành, lĩnh vực như: Bài toán tính lưu lượng trong thiết kế hệ thống tiêu thoát nước các công trình giao thông đường bộ, tính toán khối lượng nạo vét luồng lạch trong giao thông đường thủy; tính toán khối lượng đào, đắp trong xây dựng công trình, bài toán tính khối lượng thiết kế khai thác, kiểm kê trong quản lý khoảng sản; các bài toán tính thể tích trong công trình dân dụng... Gần đây đã có một số nghiên cứu đưa ra các giải pháp khác nhau để giải quyết bài toàn này bằng mô hình TIN. Tuy nhiên, qua nghiên cứu các phương pháp nêu trên, các giải pháp đưa ra còn tính toán phức tạp và chưa được tối ưu. quy trình thu thập dữ liệu phải tuân theo quy trình có điều kiện. Bài báo đưa ra một số phương pháp tính thể tích trong trường hợp tổng quát cho đối tượng 3D có hình dạng bất kì. Theo phương pháp được đề xuất, quy trình tính toán trở nên đơn giản, việc tổ chức đo đạc lấy số liệu thực địa linh hoạt, đa dạng và không phức tạp. 
  Tóm tắt tiếng Anh: When studying 3D objects, one of the important properties of practical significance is to calculate volume. Calculating of the volume can be used for a lot of applications in many brands such as: in designing drainage systems for roads; in dredging the waterway traffic; in digging and filling engineering constructions; in mining in the design, inventory for management and exploitation of minerals; in calculating the volume of civil engineering,... Recently there have been some researches which gave different solutions to solve this problem by TIN model. However, by studying the methods mentioned above, these solutions are complex in calculating and are not optimized, the data collection process must be followed by some definite conditions. This paper gives a method for calculating the volume in the general case for 3D objects with any shape. According to this method, the calculated process becomes simple, the organization of field work is flexible, multiple ways and not complicated. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv362 
  [Xem tòan văn]