Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.39 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đỗ Minh Tuấn 
  Nhan đề: Cơ quan nào quản lý cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng? 
  Nguồn trích: Luật sư Việt Nam 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 15-19 
  ISSN: 2354-0664 
  Từ khóa: Quản lý cạnh tranh không lành mạnh; Hoạt động ngân hàng; Phát triển bền vững; Tránh rủi ro hệ thống 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv381 
  [Xem tòan văn]