Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 37.99 - Các vấn đề khác của địa vật lý 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Lương Thanh Thạch 
  Nhan đề: Đánh giá độ chính xác của mô hình Quasigeoid quốc gia khởi đầu Vigac2014 dựa trên cơ sở dữ liệu của 75 điểm độ cao hạng II 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Accuracy assessment of the starting VIGAC2014 national Quasigeoid model based on 75 elevation points of second-order national level 
  Nguồn trích: Khoa học Đo đạc và Bản đồ 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số: 12 
  Trang 17-28 
  ISSN: 0866-7705 
  Từ khóa: Mô hình Quasigeoid; Trọng trường; Cơ sở dữ liệu; Trắc địa vật lý 
  Tóm tắt: Bài báo khoa học này tiến hành đánh giá kiểm tra giá trị thế trọng trường Wo = 62636847.291 m2.s2 và giá trị độ cao Ho=0.890m của mặt quasigeoid cụ bộ Hòn Dấu, mà bản chất là đánh giá độ chính xác của mô hình quasigeoid quốc gia khởi đầu VIGAC2014 dựa trên cơ sở dữ liệu của 75 điểm độ cao hạng II nhà nước. Các kết quả kiểm tra tiếp tục khẳng định sự tin cậy của các giá trị nêu trên làm cơ sở khoa học để giải quyết các bài toán trắc địa vật lý hiện đại ở nước ta. 
  Tóm tắt tiếng Anh: This study was carried out to test to assess the field gravity value and the elevation value Wo = 62636847.291 m2.s2 of the local quasigeoid at Hon Dau Ho = 0.890 m with the purpose for assessing the accuracy of the starting VIGAC2014 national Quasigeoid model based on 75 elevation points of second-order national level. The test results confirmed that the reliability of these above values to set the basis of science to solve the problem of modern geophysical survey in Vietnam. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv362 
  [Xem tòan văn]