Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 87.99 - Các vấn đề khác của bảo vệ môi trường 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Phi Sơn; Nguyễn Anh Tuấn; Nguyễn Thanh Thủy 
  Nhan đề: Điều tra cơ bản về đất đai cần tiếp cận dưới góc độ tài nguyên 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Fundamental investigations of land need to view in a natural resource perspective 
  Nguồn trích: Khoa học Đo đạc và Bản đồ 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số: 12 
  Trang 29-34 
  ISSN: 0866-7705 
  Từ khóa: Điều tra; Đất đai; Tài nguyên 
  Tóm tắt: Đất đai là tài sản quốc gia, là tư liệu sản xuất chủ yếu, là đối tượng lao động đồng thời cũng là sản phẩm lao động. Đất đai được xếp vào dạng tài nguyên hữu hạn, hiện hữu mà mỗi quốc gia luôn quan tâm, kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, số lượng. Từ trước đến nay, hoạt động điều tra cơ bản về đất đai chủ yếu là thống kê, kiểm kê về số lượng mà chưa có điều kiện để điều tra, đánh giá về chất lượng và nhiều thuộc tính khác của đất đai một cách đồng bộ và thống nhất, chưa hình thành được tiêu chuẩn, tiêu chí về các thành phần của tài nguyên đất. Trong bài báo này sẽ đề cập đến sự cần thiết của việc xây dựng bộ tiêu chí về thuộc tính của đất (soil), đất đai (land) dưới cách tiếp cận là tài nguyên, cơ sở xác lập các thành phần của tài nguyên đất, nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan hơn về đất đai và tạo lập cơ sở lý luận phục vụ hoạt động điều tra cơ bản về đất đai trong thời gian tới. 
  Tóm tắt tiếng Anh: Land is considered as a national asset as well as a major productive force. It is not only the subjects but also the products of labor. Land is classified as a limited and visible resource that every-country needs to quantitatively and qualitatively control. Investigative activities have been mostly quantitative inventories without qualitative and informative inquiries synchronously. The criteria and standards for the elements of land resource have not been carefully built. This paper will discuss the significance of building attribute criteria for soil and land with regard to natural resource approach. The article will also mention the foundations of land resource elements in order to give a full view of such resource, and to create theories for fundamental investigation of land in the near future. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv362 
  [Xem tòan văn]