Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.99 - Các vấn đề khác của kinh tế và khoa học kinh tế 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Xuân Thắng 
  Nhan đề: Một số luận điểm mới về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay 
  Nguồn trích: Kinh tế và Quản lý 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số: 19 
  Trang 5-9 
  ISSN: 1859-4565 
  Từ khóa: Kinh tế thị trường; Định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới; Sáng tạo 
  Tóm tắt: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một quá trình hoàn thiện, đổi mới và sáng tạo không ngừng trong nhận thức, tư duy lý luận và thực tiễn. Văn kiện Đại hộc Đảng lần thứ XII đã kế thừa, làm rõ và thể hiện bước phát triển mới trên nhiều luận điểm quan trọng, trong đó có những luận điểm lần đầu tiên được đề cập. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv418 
  [Xem tòan văn]