Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.75.32 -  
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Hoàng Nguyên 
  Nhan đề: Thị trường chứng khoán: Tháo ngòi quả bom nổ chậm tín dụng dưới chuẩn 
  Nguồn trích: Công thương 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 24-27 
  ISSN: 0866-7756 
  Từ khóa: Thị trường chứng khoán; Tín dụng dưới chuẩn; Lành mạnh hóa dòng vốn; Hệ thống pháp lý 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv146 
  [Xem tòan văn]