Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 68.99 - Các vấn đề khác của nông nghiệp và lâm nghiệp 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Mai Trần Hải Đăng 
  Nhan đề: Liến kết "bốn nhà" với mô hình "cánh đồng mẫu lớn" trong nông nghiệp ở thành phố Cần Thơ 
  Nhan đề dịch tiếng Anh: Four-actor linkages with large paddy field model in agriculture in Can Tho city 
  Nguồn trích: Phát triển bền vững Vùng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 52-57 
  ISSN: 2354-0729 
  Từ khóa: Cánh đồng mẫu lớn; Liên kết "bốn nhà"; Sản xuất nông nghiệp; Sản xuất hàng hóa quy mô lớn; Cần Thơ 
  Tóm tắt: Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn là mục tiêu cơ bản trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của TP Cần Thơ. Quá trình thực hiện đã cho thấy hiệu quả kinh tế ban đầu của liên kết "bốn nhà" với mô hình "Cánh đồng mẫu lớn". Bên cạnh nhiều mặt tích cực, mô hình cũng tồn tại những hạn chế, bất cập đòi hỏi phải có những giải pháp mới mang tính đồng bộ... 
  Tóm tắt tiếng Anh: Agricultural development towards great commodity production is the fundamental objective of industrialization and agricultural and rural modernization in Can Tho. Practical results show an initial economic efficiency from the "Four-actor" linkages with the "large paddy model". Aside from the positives, the model also contains certain shortcomings, requiring new and integrated solutions. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv432 
  [Xem tòan văn]