Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 67.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Loan 
  Nhan đề: Tính toán cột chịu nén lệch tâm xiên bằng phương pháp gần đúng, kết hợp với biểu đồ tương tác theo TCVN 5574:2012 
  Nguồn trích: Khoa học công nghệ xây dựng 
  Năm xuất bản: 2016 
  Số:
  Trang 62-67 
  ISSN: 1859-1566 
  Từ khóa: Xây dựng; Cột; Tải trọng; Tiêu chuẩn 
  Tóm tắt: Bài báo giới thiệu phương pháp xác định khả năng chịu lực của cột chịu nén lệch tâm xiên sử dụng phương trình tải trọng nghịch đảo và phương trình đường viền tải trọng, được giới thiệu bởi Boris Bresler, kết hợp với các họ biểu đồ tương tác được xây dựng theo TCVN 5574:2012. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CTv62 
  [Xem tòan văn]