Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đỗ Đức Thịnh; Nguyễn Thanh Hiền; Nguyễn Thị Quế 
  Nhan đề: Quan hệ giữa đảng cầm quyền và nhà nước trong tiến trình chuyển đổi thể chế ở Cộng hòa Nam Phi 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 3-12 
  ISSN: 1859-0519 
  Từ khóa: Nhà nước; Đảng cầm quyền; Thể chế; Cộng hòa Nam Phi 
  Tóm tắt: Bài viết này tập trung nghiên cứu hai quá trình chuyển đổi lớn ở Nam Phi từ năm 1994 đến nay: Một là, quá trình chuyển đổi thể chế từ chế độ Apartheid phân biệt chủng tộc sang xã hội chủ nghĩa; Hai là, quá trình xác lập mối quan hệ giữa đảng cầm quyền ANC với nhà nước Cộng hòa Nam Phi trong thời kỳ hậu Apartheid, trong đó xác định rõ vai trò, vị trí của Đảng trong Hiến pháp, mối quan hệ giữa Đảng với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, quan hệ giữa Đảng với nhân dân và với trên 100 đảng khác trong hệ thống chính trị. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv302 
  [Xem tòan văn]