Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Thị Lan Hương; Nguyễn Thị Thanh Vân 
  Nhan đề: Cách mạng cây tuyết tùng ở Lebanon năm 2005 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 13-20 
  ISSN: 1859-0519 
  Từ khóa: Cách mạng; Cây tuyết tùng; Chính trị; Lebanon 
  Tóm tắt: Cách mạng Cây Tuyết tùng đem lại một bài học vô cùng ý nghĩa đối với các nước đang phát triển trong việc xây dựng đường lối chính trị ổn định, đối ngoại độc lập tự chủ, làm nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv302 
  [Xem tòan văn]