Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Cao Văn Liên; Mai Thị Hà 
  Nhan đề: Syria - những trang lịch sử 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 21-28 
  ISSN: 1859-0519 
  Từ khóa: Lịch sử; Văn hóa; Kinh tế; Chính trị; Syria 
  Tóm tắt: Bài viết trình bày nền văn hóa đặc sắc phong phú, kinh tế, chính trị của Syria. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv302 
  [Xem tòan văn]