Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 11.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Văn Kim 
  Nhan đề: Việt Nam - Morocco - Bắc Phi các mối liên hệ lịch sử, văn hóa và triển vọng hợp tác 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 44-56 
  ISSN: 1859-0519 
  Từ khóa: Lịch sử; Văn hóa; Việt Nam; Morocco ; Bắc Phi 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv302 
  [Xem tòan văn]