Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 13.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Đặng Thị Diệu Thúy 
  Nhan đề: Nhà ở truyền thống của người Arab 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 3-9 
  ISSN: 1859-0519 
  Từ khóa: Văn hóa; Truyền thống; Nhà ở; Arab 
  Tóm tắt: Ngôi nhà truyền thống của người Arab mang những nét đặc trưng văn hóa của Islam, phù hợp với phong tục tập quán của cư dân Arab, thích hợp với thời tiết sa mạc và đóng vai trò to lớn trong đời sống hàng ngày của cư dân. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv302 
  [Xem tòan văn]