Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Trần Thị Lan Hương 
  Nhan đề: Những hệ lụy của mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào tài nguyên ở một số nước Châu Phi 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 16-27 
  ISSN: 1859-0519 
  Từ khóa: Kinh tế; Tài nguyên; Mô hình; Châu Phi 
  Tóm tắt: Bài viết sẽ làm rõ các quan điểm gây tranh cãi bằng những nghiên cứu kinh nghiệm tăng trưởng kinh tế dựa vào tài nguyên ở một số nước Châu Phi. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv302 
  [Xem tòan văn]