Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 03.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Nguyễn Văn Vinh 
  Nhan đề: Hoạt động buôn bán nô lệ da đen ở Thực dân Anh từ Châu Phi sang Châu Mỹ (1660-1807) 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 28-39 
  ISSN: 1859-0519 
  Từ khóa: Lịch sử; Nô lệ; Người dan màu; Thực dân Anh; Châu Phi; Châu Mỹ 
  Tóm tắt: Bài viết dựa trên nghiên cứu của các học giả phương Tây, sẽ mô tả và phân tích những nét chính về hoạt động ban bán nô lệ của Anh trên Đại Tây Dương từ năm 1660 cho đến khi tuyên bố thủ tiêu chế độ buôn bán nô lệ vào năm 1807. Qua đó, phân tích những tác động, hệ quả của hoạt động buôn bán nô lệ đối với chủ nghĩa tư bản nói chung và nền kinh tế Anh nói riêng. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv302 
  [Xem tòan văn]