Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 06.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Phạm Phú Minh; Hoàng Văn Cương; Trần Thị Kim Oanh; Văn Thiên Hào 
  Nhan đề: Xác định ngưỡng nợ nước ngoài của các nước Đông Nam á và Việt Nam: phân tích theo ứng dụng đường cong Laffer 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 40-49 
  ISSN: 1859-0519 
  Từ khóa: Kinh tế; Nợ; Đường cong Laffer; Đông Nam á; Việt Nam 
  Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu mối quan hệ giữa nợ nước ngoài và tăng trưởng kinh tế. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv302 
  [Xem tòan văn]