Quay lại Trang tìm kiếm CSDL

Chi tiết tài liệu

  Chỉ số đề mục: 10.01 - Các vấn đề chung 
  Dạng tài liệu BB 
  Tác giả Vĩnh Bảo Ngọc 
  Nhan đề: Phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam trong bối cảnh mới 
  Nguồn trích: Nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông 
  Năm xuất bản: 2017 
  Số:
  Trang 50-55 
  ISSN: 1859-0519 
  Từ khóa: Nhà nước; Nông nghiệp; Nông thôn; Việt Nam 
  Tóm tắt: Bài viết phân tích một số thành công và điểm nghẽn trong phát triển nông nghiệp của Việt Nam, trên cơ sở đó, đưa ra một số hàm ý chính sách trong bối cảnh mới. 
  Kí hiệu kho: TTKHCNQG, CVv302 
  [Xem tòan văn]